Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

forward
2556 452a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 08 2015

forward
    
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy
forward
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz.
Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy sez. II, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagreys-anatomy greys-anatomy
forward
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagreys-anatomy greys-anatomy
forward
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem.
Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy, sez. III, odc. 25
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagreys-anatomy greys-anatomy
forward
8216 85c8
Reposted fromzatora zatora viagreys-anatomy greys-anatomy
forward
Ale choć starała się, jak mogła, nie potrafiła przywrócić mu zainteresowania życiem.
— Jonathan Franzen "Korekty"
forward
1128 880d

April 28 2015

forward
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viagreys-anatomy greys-anatomy

March 30 2015

forward
1804 fc19
Reposted fromlittlefool littlefool viatruesoup truesoup
forward
3760 8231
Reposted fromdusielecc dusielecc viatruesoup truesoup
forward
Oczy potrafią pieścić lepiej i dokładniej niż dłonie. Wzrokiem obejmuje się całość naraz. Dotyk zaś jest ograniczony tylko do jednego miejsca. Patrz mi w oczy.
— Jerzy Kosiński "Wystarczy być"
Reposted fromxalchemic xalchemic via21gramow 21gramow

March 24 2015

forward

"Najbardziej przeszkadza mi to, że  przychodzą takie dni bez tożsamości."
— i nie wiesz co masz zrobić ze sobą.
forward
5547 a333 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatruesoup truesoup

March 16 2015

2769 fa37

March 05 2015

forward
Jak to się stało, żeśmy się zaczęli
w to bawić? W te igraszki słów? W te kalambury,
przejęzyczenia, odwrócenia sensu,
W tę lingwistyczną poezję?
— Barańczak
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 via21gramow 21gramow

March 04 2015

forward
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins "Kosogłos"
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
forward
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viatruesoup truesoup

March 03 2015

forward

''Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy dzwo­nię do Ciebie w no­cy, wiedząc, że zaw­sze od­bie­rzesz i spy­tasz, co się stało.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy dzwo­nię do Ciebie w no­cy, a ty nie od­bierasz, dając mi do zro­zumienia, że ja­kikol­wiek to nie byłby prob­lem, może spo­koj­nie pocze­kać do ra­na, przy okaz­ji poz­wa­lając mi us­po­koić się przez noc. Al­bo od­bierasz tyl­ko po to by mnie opiep­rzyć za to, że dzwo­nię o tak późnej godzi­nie.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy ja skaczę z mos­tu, a Ty skaczesz za­raz za mną.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy ja skaczę z mos­tu, a Ty chwy­tasz mnie za fra­ki, rzu­casz na ziemię i ro­bisz mi dwu­godzin­ny wykład na te­mat mo­jej lek­ko­myślności, kończąc to zda­niem "I uwierz mi, na­sikałbym na twój grób, ty egois­tyczna szma­to", po czym przy­gar­niasz mnie do ser­ca i błagasz, bym więcej te­go nie ro­biła.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy lu­bimy te sa­me książki, fil­my i mu­zykę.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, gdy ma­my kom­plet­nie różne zda­nia na różne te­maty i nie zaw­sze w cy­wili­zowa­ny sposób o owych zda­niach dys­ku­tuje­my.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy nig­dy się nie kłóci­my.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy pożre­my się do te­go stop­nia, że przez dwa dni się do siebie nie odzy­wamy, ale jeśli przyjdę i za­pukam do twoich drzwi, to wpuścisz mnie bez słowa i nie py­tając zro­bisz mi moją ulu­bioną kawę.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy po­doba­my się so­bie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy opiep­rzasz mnie za to, że zno­wu prze­far­bo­wałam włosy i tym ra­zem nap­rawdę wyglądam strasznie, bo czym za­ciągasz mnie do łazien­ki i każesz myć włosy tak długo, dopóki far­ba nie zej­dzie. Pow­tarzasz przy tym cały czas, że to dla mo­jego dob­ra, bo za cho­lerę nie po­każesz się ze mną na uli­cy, gdy tak wyglądam. A mi­mo to spo­koj­nie spa­ceru­jesz ze mną po cen­trum, gdy wyglądam jak mały sa­tanis­ta.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy nie możemy wyt­rzy­mać na­wet mi­nuty w ciszy.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy czu­jemy się ra­zem dob­rze na­wet mil­cząc godzi­nami.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy dwo­je ludzi "ma tak sa­mo zry­te ba­nie".

Nie. Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy ja jes­tem po­piep­rzo­na, a Ty mnie ogar­niasz, po czym ja ogar­niam Ciebie, bo Ci się mo­je po­piep­rze­nie udzieliło, przez co jed­nocześnie się ogar­niamy i jes­teśmy ra­zem po­piep­rze­ni.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy przet­rwa­my bez siebie na­wet kil­ka­naście lat.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy przet­rwa­my ze sobą całe życie.''

— I.
forward

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...